ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА КАМПАНИЯТА „Спечели кутия с продукти Gliss”
на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ


Участието в играта е обвързано с покупка.
 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Кампанията „Спечели кутия с продукти Gliss ” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр. 2, ет. 4, ЕИК 203767229, тел. 028063900 наричано по-долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на адрес: www.henkelbeauty-promo.bg.
2.3. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: www.henkelbeauty-promo.bg.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България във всичките търговски обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
4.1. Периодът на кампанията стартира на 1 ноември и продължава до 30 ноември 2022г. включително.
4.2. Организаторът на Кампанията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: www.henkelbeauty-promo.bg или на рекламните материали в магазините.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Кампанията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.
5.2. Кампанията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
5.3. В кампанията нямат право да участват служителите на Хенкел България, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1, 5.2. и 5.3, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградата е кутия с продукти Gliss.
Кутията съдържа шампоан 250ml, балсам 200ml, спрей-балсам 200ml от серията Gliss Aqua Revive и боя за коса Gliss Color с нюанс по избор.
Общият брой на наградите е 10 бр.
Организаторът на Кампанията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изобразената на рекламните материали награда, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на кампанията.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
7.1. За участие в Промоцията е необходима покупка на продукт на Gliss на минимална стойност 3 лева с ДДС от някой от търговските обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.
7.2. Участието в Промоцията се осъществява след покупка на продукт от посочените в т. 7.1 марки и регистрация с две имена, имейл, тел. номер и дата на касова бележка в сайта www.henkelbeauty-promo.bg. Един уникален номер на една касова бележка може да бъде регистриран само веднъж, независимо от броя и стойността на закупените с нея продукти с марка “Gliss”.
7.3. Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката.
7.4. Наградите се получават по куриер в срок до 14 (четиринадесет) дни след уведомяване на печелившия участник по имейл/ телефон.
7.5. От участие в Промоцията се изключват:
• участвали в Промоцията с фискален бон от закупени продукти Gliss на стойност по-малка от 3 лв. с ДДС.;
• участвали в Промоцията с фискални бонове за закупени продукти Gliss, преди началото и след края на Промо играта;
• участвали в Промоцията с фискални бонове от обекти извън търговските обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.;

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 06 декември 2022 г., в офиса на Хенкел България ЕООД в София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4, в качеството му на Организатор. Печелившите от Играта ще бъдат обявени на сайта www.henkelbeauty-promo.bg до 09 декември 2022 г. и уведомени на посочения от тях телефон/ имейл в регистрацията си в сайта в срок до 16 декември 2022 г.
8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 6.
8.3. Наградите ще се получават по описания в точка 7.4 ред.
8.4. Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши. Броят на изтеглените резервни печеливши ще бъде 5.
8.5. В случай на невъзможност за получаване на наградата по описаните в т. 8.4. причини в рамките на 14-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш.

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът на Промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.
10.2. Организаторът на Промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази Промоция.
10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 7.4., се считат за невалидни.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Играта и изпращане на наградите
11.1.1. За целите на участието в Играта, Организаторът като администратор събира и обработва следните данни на участниците: две имена, имейл и телефонен номер.
11.1.2. За целите на изразпращане на наградите на печелившите участници в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни: адрес, който печелившите участници предоставят след осъществен контакт с Организатора.
11.2. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
11.2.1. Данните, необходими за участие в Играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на Играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на Играта www.henkelbeauty-promo.bg.
11.2.2. Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер, ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.
11.3. Основание за събиране и обработване на данните е легитимният интерес и даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на Играта се съгласява с обработването на посочените лични данни. В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт във връзка с тематиката на Играта.
11.4. Получатели/категории получатели на данните Личните данни, необходими за получаването на награда – име, имейл, адрес, телефон, ще бъдат обработвани от името и за сметка на Организатора от служители на отдел Маркетинг на Хенкел България ЕООД.
11.5. Вашите права, като субект на данни
Съгласно Общия Регламент за Защита на Данните Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в Играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в Играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: Хенкел България ЕООД, гр. София, ж. к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4, както и на телефон 02/806-39-23 или по електронна поща на адрес [email protected].
Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на facebook страницата всичките й функционалности, може да откриете на посочения линк https://www.syoss.bg/additional-content/privacy-policy.html

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ
13.Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и e-mail по време на промоцията и в период 30 календарни дни след края й.
При въпроси във връзка с кампанията, можете да се свързвате с нас на тел. 02 806 39 00 или на адрес: [email protected]
Настоящите Официални правила влизат в сила на 01.11.2022 г.
Гр. София

период на промоцията: 01.11.2022-30.11.2022

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.